Kontaktní informace
Najdete nás na facebooku... Klikněte SEM.

Adresa: Nádražní 29, 686 01 Uh. Hradiště

Telefon: 606 672 239, kancelář 725 520 998

E-mail: tulip@uhradiste.charita.cz

URL: www.klubtulip.cz

Vedoucí projektu: Mgr. et BcA. Josef Kostka

Kapacita: 15 osob klub v daný okamžik

1 osoba street v daný okamžik

Otvírací doba: 13.hod - 18. hod (mimo středy a víkendy)

červenec/srpnen: 12.hod - 17.hod. (mimo středy a víkendy)

Terénní forma: úterý a čtvrtek (14:30 - 17:00).
Principy nízkoprahovosti:
Základním principem nízkoprahovosti je poskytovat služby tak, aby bylo všem z cílové skupiny umožněno zejména
 • - maximální otevřenost a přístupnost všem osobám cílové skupiny
 • - pobyt v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a aktivit
 • - služby jsou poskytovány zdarma
 • - využívání služeb je možné kdykoliv v otevírací době zařízení
 • - zájemce o službu má právo zůstat v anonymitě - postačí jméno a věk
 • - není nutná žádná registrace či vstupenka
 • - uživatel má svobodu volby v chování i ve volbě vykonávaných činností.

Hlavní stránka

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ:
Jsme tady pro všechny mladé lidi z Uherského Hradiště a okolí, kteří se při dospívání ocitli v obtížné životní situaci, nebo jsou jí ohroženi (např. problémy ve škole, v rodině, ve vztazích s okolím) a mají zájem o naši podporu a pomoc při řešení svých problémů. Snažíme se pro ně
vytvářet takové místo, kam může každý z nich přijít a trávit svůj volný čas s vrstevníky, získat zde radu či informace, pracovat na sobě a naučit se nové věci pro život, aby si v budoucnu sám věděl rady.

MOTTO:                                                                                                                                                                      TULiP je otevřený prostor pro tebe a tvé nápady. Jsme tu pro tebe TADY a TEĎ.

 

www.youtube.com/watch

CÍLE:

Strategickým cílem naší služby je informovaný uživatel, který dokáže zvládnout kritické období dospívání a je schopen smysluplně trávit svůj volný čas, umí pracovat s informacemi a samostatně řešit krizové situace ve svém životě.

Dlouhodobé cíle:

1. Podpora dospívajících ve zvládání krizí a obtížných situací v jejich každodenním životě.

2. Minimalizace sociálních rizik vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování.

3. Mladý člověk schopný aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas.

4. Sociální služba založená na dodržování práv uživatelů, profesní etiky kontaktní práce a poskytovaná dle principů nízkoprahovosti.

5. Psychická, fyzická, právní a sociální ochrana uživatele při pobytu v zařízení. 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Děti a mládež ve věku 12 - 26 let, které navíc splňují alespoň jedno z těchto kritérií:

 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času
 • tráví volný čas na ulici v regionu Uherské Hradiště
 • jsou ohroženy nežádoucími jevy (závislosti, šikana, záškoláctví aj.)
 • ocitli se v nepříznivé životní situaci
 • mají životní styl, díky němuž se dostávají do konfliktů se svým okolím.

Do cílové skupiny nespadají:

 • děti a mládež se specifickými potřebami, které naše sociální služba nemůže zabezpečit (např. problémová komunikace, osoby se zjevným psychickým onemocněním, prostorové bariéry, práce s osobami závislými na návykových látkách).

POPIS ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ SLUŽBY:

a) Výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti

1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 

2. pracovně výchovné činnosti s dětmi 

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností dovedností 

4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 

c) Sociálně terapeutické činnosti

• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob 

d) Pomoc při uplatňování práv, opravněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

nízkoprahový princip - umožnění maximální dostupnosti a přístupnosti, možnost využít služeb anonymně, bezplatně, dobrovolně, není nutná přihláška či pravidelná docházka.

individuální přístup - ke každému uživateli volíme individuální přístup s ohledem na jeho osobnostní jedinečnost, jeho potřeby a specifičnost problému, na jehož řešení se s ním podílíme.

aktivizace k řešení své nepříznivé situace - pracovníci opakovaně nabízí aktivity, do kterých se uživatelé mohou dle svého rozhodnutí zapojit, podávají informace o důsledcích neřešení problémů.

podpora samostatnosti - pracovník poskytuje informace, na jejíchž základě se uživatel má možnost samostatně rozhodovat. Při nabízených činnostech dávají pracovníci prostor pro samostatné jednání a seberealizaci uživatelů (např. návrh a realizace vlastní akce uživatele, jednání na úřadě jen s asistencí)

kvalita a profesionalita - snažíme se službu zajišťovat v náležité kvalitě tak, aby ji poskytovali erudovaní pracovníci, kteří jsou stále proškolování v dané problematice, jsme členy České asociace streetwork (ČAS) sdružující nízkoprahové služby v ČR a členy Pracovní skupiny NZDM Zlínského kraje. Pracovníci zařízení poskytují služby v souladu s platnou legislativou, předpisy organizace, metodikou zařízení a etickými kodexy.

rovnost, důvěrnost - nabízíme rovný přístup ke všem uživatelům a zachování důvěrnosti ve všech sdělovaných informacích (pokud ze zákona nepodléhají oznamovací povinnosti).

partnerství a respekt k uživatelům služby - při jednání s uživatelem k němu přistupujeme partnersky, nepovyšujeme se nad ním, ani jej neponižujeme a zachováváme všechna jeho práva a lidskou důstojnost. Pracovníci vždy respektují volbu a rozhodnutí uživatele při řešení jeho problémové situace.

křesťanský princip - při poskytování služby se nezříkáme křesťanských hodnot a hlásíme se ke 4 pilířům charitní práce dle Etického kodexu charity ČR - pravdě, lásce, spravedlnosti, svobodě. Uživatelé mají možnost využívat také duchovní podpory nebo se účastnit veřejných akcí pořádaných Oblastní charitou (např. Mše svatá, zaměřené besedy, Velikonoční oslavy).

POPIS SLUŽBY:

Sociální služby nízkoprahového klubu pro děti a mládež TULiP jsou určeny všem z cílové skupiny dětí a mládeže ve věku 12 - 26 let z regionu uherskohradišťska, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o provozování a nabídku bezpečného prostoru, který slouží k navázání a udržování kontaktu s mladými lidmi, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu jejich života. Služba je poskytována ambulantně, případně terénní formou sociální práce metodou streetworku. Cílem je umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k vlastnímu aktivnímu řešení své nepříznivé situace.

Lidem od 21 do 26 let nabízíme sociální služby pouze individuální formou /např. poradenství, infoservis, doprovázení atd./