Kontaktní informace
Najdete nás na facebooku... Klikněte SEM.

Adresa: Nádražní 29, 686 01 Uh. Hradiště

Telefon: 606 672 239, kancelář 725 520 998

E-mail: tulip@uhradiste.charita.cz

URL: www.klubtulip.cz

Vedoucí projektu: Mgr. et BcA. Josef Kostka

Kapacita: 15 osob klub v daný okamžik

1 osoba street v daný okamžik

Otvírací doba: 13.hod - 18. hod (mimo středy a víkendy)

červenec/srpnen: 12.hod - 17.hod. (mimo středy a víkendy)

Terénní forma: úterý a čtvrtek (14:30 - 17:00).
Principy nízkoprahovosti:
Základním principem nízkoprahovosti je poskytovat služby tak, aby bylo všem z cílové skupiny umožněno zejména
 • - maximální otevřenost a přístupnost všem osobám cílové skupiny
 • - pobyt v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a aktivit
 • - služby jsou poskytovány zdarma
 • - využívání služeb je možné kdykoliv v otevírací době zařízení
 • - zájemce o službu má právo zůstat v anonymitě - postačí jméno a věk
 • - není nutná žádná registrace či vstupenka
 • - uživatel má svobodu volby v chování i ve volbě vykonávaných činností.

Práva a pravidla

PRÁVA

 • Právo bezplatně využít nabídku služeb
 • Právo na stížnost a právo hnát stížnost výš
 • Právo nahlédnout do své osobní složky
 • Právo zůstat v anonymitě
 • Právo zvolit a změnit si klíčového pracovníka
 • Právo používat věci k zapůjčení
 • Právo přijít a odejít kdykoli během otevíračky
 • Právo mít svou hlavu, tzn. názor, myšlení, víru
 • Právo na osobní svobodu a soukromí
 • Právo nezapojit se do činnosti
 • Právo podílet se na činnostech a fungování klubu
 • Právo být v bezpečí
 • Právo na informace a vzdělání
 • Právo vypovědět dohodu  

 PRAVIDLA SLUŽBY

Pravidla služby jsou pro zájemce o službu a její uživatele závazná. Pokud je nedodržují, jsou sankcionování (viz část Sankce). Ve specifikovaných případech s nimi může být ukončena spolupráce.

Prostory klubu = rozumí se celá budova, počínaje vstupními dveří

Vstup na klub pod vlivem návykových látek

 • Nekuř před vstupem do budovy.
 • Nevnášej do ní jakákoli návykové látky.
 • Nevstupuj na klub pod jejich vlivem.
 • Nekšeftuj s těmito látkami.
 • Nemanipuluj s drogou a neužívej v prostorách klubu.
 • Návykovými látkami se myslí lehké a tvrdé drogy. Lehkými drogami se myslí i cigarety a alkohol. Zákaz se týká také manipulace s pomůckami určenými ke konzumaci drog (skleněnka, zapalovač, elektronická cigareta, vaporizér, injekční stříkačka aj).

Ničení vybavení klubu

 • Nepoškozuj klub, jeho prostory a ani budovu, ve které klub sídlí (zevnitř ani     zvenku).
 • Nepoškozuj vybavení, které máme na klubu.
 • Pokud přijedeš do klubu na kole a chceš si ho někde zaparkovat, řekni pracovníkovi a on ti ho uzamkne na dvoře.
 • Neopírej kolo o zdi budovy ani venku před budovou.
 • Pokud budeš při ničení prostor budovy, klubu nebo vybavení klubu přistižen, budeš muset škodu nahradit nebo odpracovat.

Špatný zdravotní stav uživatele

 • Pokud jsi nemocný, vylež se raději doma. Hrozí riziko nákazy pracovníků a ostatních uživatelů.

Erotika – sexuální obtěžování, zákaz obnažování, zákaz vstupu v nevhodném oděvu

 • Nikoho sexuálně neobtěžuj a ani neměj nemístné narážky.
 • Platí i zákaz veškerých sexuálních aktivit (od hlazení přes líbání až po …).
 • Na klubu platí zákaz veškeré pornografie (tištěné i digitální).
 • Zákaz vstupu na klub v nedostatečném oblečení a zákaz obnažování se na klubu (např. se svlečeným tričkem, s výrazně odhaleným výstřihem či zadnicí apod.)

Manipulace s nebezpečnými předměty – zbraně

 • Zákaz manipulace s ohněm.
 • Zákaz vnášení zbraní a manipulace s nimi. Tyto věci ti můžeme během pobytu na klubu uschovat.

Obecná pravidla pro chování v budově

 • Při vstupu i odchodu z budovy zavírej dveře.
 • Na chodbě nekřič, nepouštěj si hudbu.
 • Zbytečně se na chodbě a jinde v budově nezdržuj (ani před otevírací dobou klubu).
 • Před otevírací dobou můžeš v tichosti čekat před klubem nejvíce 15 minut.
 • Dveře do klubu otevírej pomalu a klidně, protože nikdy nevíš, kdo za nimi může stát.
 • V prostorách klubu neplivej.
 • Spotřebiče smíš do zásuvek zapojovat jen se souhlasem pracovníka.
 • V prostorách klubu platí pro uživatele přísný zákaz otevírání oken. Pro otevření nebo zavření okna popros vždy pracovníka.
 • Respektuj ostatní uživatele služby a její pracovníky. Pracovník má vždy poslední slovo a jsi povinen jej respektovat.
 • V prostorách klubu platí zákaz odnášení věcí, které ti nepatří. A i pokus o krádež se trestá.
 • V prostorách klubu platí zákaz jakýchkoliv domácích mazlíčků.

Agrese – slovní i fyzická, šikana, rasismus, nadávky

 • V prostorách klubu platí zákaz veškeré slovní i fyzické agrese, včetně jejich náznaků.
 • Zákaz platí i pro projevy diskriminace, šikany a rasismu.
 • Zákaz se týká i vyhrůžek, zastrašování a nadávání.

Narušování atmosféry klubu - provokování, urážky, zesměšňování

 • V prostorách klubu se chceme všichni cítit dobře. Proto ten, kdo bude někoho urážet, provokovat či zesměšňovat, může být vykázán z klubu.

Zákaz hazardních her a online sázení

 • Zákaz se týká jak počítače, tabletu, tak mobilního telefonu.

Ochrana soukromí uživatelů a pracovníků

 • V prostorách klubu platí zákaz pořizování záznamů (fotografií, nahrávek) bez svolení toho, koho chceš vyfotit nebo nahrát. Týká se to jak uživatelů, tak i pracovníků. Pokud chceš někoho nahrát či vyfotiti, vždy jen s jeho svolením. 
 • V prostorách klubu platí zákaz zneužívání osobních údajů uživatelů a pracovníků (např. někdo se zapomene odhlásit z Facebooku, nově příchozí jej odhlásí).

Hlučné chování

 • Vyvaruj se v prostorách klubu příliš hlučného chování.

 

SANKCE

Napomenutí

Za běžná, ojedinělá nebo málo závažná porušení pravidel udělujeme napomenutí. Má slovní formu. Napomenutí má charakter výstrahy a při dalším porušováním pravidel může být následováno tvrdší sankcí.

Zákaz využívání vybavení klubu

Pokud porušíš pravidla spojená s využíváním vybavení klubu (zejména PC, PS3, šipky, boxovací pytel atd.) můžeš získat STOPku na jejich využívání.

Odpracování škody

Když porušíš pravidla tím, že zničíš práci jiných, vybavení zařízení, přičemž lze škodu vlastní prací napravit (vyčištění, slepení) může Ti být udělena tato sankce.

Zaplacení škody

Porušíš-li pravidla tím, že úmyslně nebo chováním v rozporu s pokyny pracovníků poškodíš či zničíš vybavení zařízení, prostory zařízení nebo budovu, ve které zařízení sídlí, můžeš být vyzván k úhradě škody. Pokud škodu neuhradíš, může ti být odepřena možnost vstupu do klubu. Pokud vznikne škoda mezi uživateli služby (např. jeden uživatel druhému zničí telefon), služba nemá prostředky, jak náhradu škody vymáhat. Pracovník služby se pokusí řídit mezi uživateli dohodu o náhradě škody či pomůže poškozené straně situaci řešit (např. pokud se jedná o škodu velkou - přivolání Policie ČR). Přednostně však platí doporučení - uložit si cennosti u pracovníka služby při vstupu do klubu.

Zákaz vstupu do prostor klubu

Při opakovaném či hrubém porušení pravidel přichází sankce v podobě zákazu vstupu do prostor klubu v rozmezí vykázání na jeden den do maximální výše šesti měsíců. Délka sankce je závislá na závažnosti porušení pravidel, předchozímu chování ve službě a uvážení pracovníka. Během zákazu vstupu do prostor služby může uživatel službu využít prostřednictvím telefonu, emailu či Facebooku. Při opakovaném hrubém porušení pravidel může být uživateli vypovězena smlouva o poskytování sociální služby. 

Předání policii

Je-li Tvoje chování na klubu trestným činem, nebo nemůže-li udělení sankce dostatečně zajistit ochranu práv uživatelů na klubu, může být porušeno Tvoje právo na bezpečný prostor a anonymitu přivoláním policie. 

Pravidla týkající se konkrétního vybavení klubu a chování na akcích jsou přístupná na klubu. 

Pro všechna uvedená pravidla platí, že poslední slovo má vždy pracovník!!!