Kontaktní informace
Najdete nás na facebooku... Klikněte SEM.

Adresa: Nádražní 29, 686 01 Uh. Hradiště

Telefon: 606 672 239, kancelář 725 520 998

E-mail: tulip@uhradiste.charita.cz

URL: www.klubtulip.cz

Vedoucí projektu: Mgr. et BcA. Josef Kostka

Kapacita: 15 osob klub v daný okamžik

1 osoba street v daný okamžik

Otvírací doba: 13.hod - 18. hod (mimo středy a víkendy)

červenec/srpnen: 12.hod - 17.hod. (mimo středy a víkendy)

Terénní forma: úterý a čtvrtek (14:30 - 17:00).
Principy nízkoprahovosti:
Základním principem nízkoprahovosti je poskytovat služby tak, aby bylo všem z cílové skupiny umožněno zejména
  • - maximální otevřenost a přístupnost všem osobám cílové skupiny
  • - pobyt v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a aktivit
  • - služby jsou poskytovány zdarma
  • - využívání služeb je možné kdykoliv v otevírací době zařízení
  • - zájemce o službu má právo zůstat v anonymitě - postačí jméno a věk
  • - není nutná žádná registrace či vstupenka
  • - uživatel má svobodu volby v chování i ve volbě vykonávaných činností.

Charita UH

Charita Uherské Hradiště obnovila svoji činnost v září 1991. Zaregistrovaná je jako samostatná církevní právnická osoba zřízená podle § 6 zák. č.308/1991 Sb. a následně § 20 odst. 3 zák. č.3/2002 Sb. Jejím zřizovatelem je Arcidiecézní charita Olomouc, která je jedním z osmi článků Charity Česká republika.

Charita Uherské Hradiště působí v oblastech sociální, zdravotní a humanitární pomoci a při všech svých činnostech se snaží o naplňování poslání, zakotveného do Stanov Arcidiecézní charity Olomouc: „Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.“

Činnosti Charity lze shrnout do těchto 5 P:

PEČUJEME - o osoby staré a nemocné
PODPORUJEME - osobní potenciál a soběstačnost dětí, mládeže, dospělých a seniorů při řešení nepříznivých situací
POMÁHÁME - opuštěným, chudým a osobám s nejrůznějším postižením
POSKYTUJEME - poradenství a přímou pomoc lidem v krizi či nouzi
POŘÁDÁME - charitativní akce a sbírky na pomoc potřebným

Základním principem charitní služby je snaha vidět v každém člověku samotného Krista a pomáhat potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženského přesvědčení.

Charita Uherské Hradiště je tu pro Vás již 30 let!

Charitu Uherské Hradiště najdete také nově na FACEBOOKU!


Charita Uherské Hradiště
Velehradská třída 247
686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 572 555 783
E-mail: info@uhradiste.charita.cz
URL: www.uhradiste.charita.cz

Registrace: MK ČR 81-02-732/1996

Statutární zástupce: Ing. Jiří Jakeš                      

IČO: 440 18886
DIČ: CZ 440 18886

Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště
Číslo účtu: 1044929/0300


Zřizovatel: Arcidiecézní charita Olomouc, www.acho.caritas.cz