Kontaktní informace
Najdete nás na facebooku... Klikněte SEM.

Adresa: Nádražní 29, 686 01 Uh. Hradiště

Telefon: 606 672 239, kancelář 725 520 998

E-mail: tulip@uhradiste.charita.cz

URL: www.klubtulip.cz

Vedoucí projektu: Mgr. et BcA. Josef Kostka

Kapacita: 15 osob klub v daný okamžik

1 osoba street v daný okamžik

Otvírací doba: 14.hod - 19. hod (mimo středy)

červenec/srpnen: 12.hod - 17.hod. (kromě středy)

Terénní forma: úterý a čtvrtek (14:30 - 17:00).
Principy nízkoprahovosti:
Základním principem nízkoprahovosti je poskytovat služby tak, aby bylo všem z cílové skupiny umožněno zejména
  • - maximální otevřenost a přístupnost všem osobám cílové skupiny
  • - pobyt v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a aktivit
  • - služby jsou poskytovány zdarma
  • - využívání služeb je možné kdykoliv v otevírací době zařízení
  • - zájemce o službu má právo zůstat v anonymitě - postačí jméno a věk
  • - není nutná žádná registrace či vstupenka
  • - uživatel má svobodu volby v chování i ve volbě vykonávaných činností.

Charita UH

Oblastní charita Uherské Hradiště obnovila svoji činnost v září 1991. Zaregistrovaná je jako samostatná církevní právnická osoba zřízená podle § 6 zák. č.308/1991 Sb. a následně § 20 odst. 3 zák. č.3/2002 Sb. Jejím zřizovatelem je Arcidiecézní charita Olomouc, která je jedním z osmi článků Charity Česká republika.

Oblastní charita Uherské Hradiště působí v oblastech sociální, zdravotní a humanitární pomoci a při všech svých činnostech se snaží o naplňování poslání, zakotveného do Stanov Arcidiecézní charity Olomouc: „Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.“

Činnosti Oblastní charity lze shrnout do těchto 5 P:

PEČUJEME - o osoby staré a nemocné
PODPORUJEME - osobní potenciál a soběstačnost dětí, mládeže, dospělých a seniorů při řešení nepříznivých situací
POMÁHÁME - opuštěným, chudým a osobám s nejrůznějším postižením
POSKYTUJEME - poradenství a přímou pomoc lidem v krizi či nouzi
POŘÁDÁME - charitativní akce a sbírky na pomoc potřebným

Základním principem charitní služby je snaha vidět v každém člověku samotného Krista a pomáhat potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženského přesvědčení.

Oblastní charita Uherské Hradiště je tu pro Vás již 20 let!

Oblastní charitu Uherské Hradiště najdete také nově na FACEBOOKU!

http://on.fb.me/IUz6pd


Oblastní charita Uherské Hradiště
Velehradská třída 247
686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 572 555 783
E-mail: info@uhradiste.charita.cz
URL: www.uhradiste.charita.cz

Registrace: MK ČR 81-02-732/1996

Statutární zástupce: Ing. Jiří Jakeš                      

IČO: 440 18886
DIČ: CZ 440 18886

Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště
Číslo účtu: 1044929/0300


Zřizovatel: Arcidiecézní charita Olomouc, www.acho.caritas.cz